Om oss
USA

  Leveringsinformasjon:

  Du får en giro fra oss når du bestiller deler, når denne giroen er betalt sendes delene ut så raskt

  som mulig.

  Varene sendes som servicepakker som kan hentes på ditt lokale postkontor eller via landpostbud.

  Varer kan hentes på lageret etter avtale. Vi har minibank.

 

  Salgsbetingelser:

  Disse salgsbetingelsene gjelder salg av produkter som er tilgjengelige for internettsalg til forbrukere og enkeltmannsforetak på vår hjemmeside www.vwveteran.no.

  Med forbrukerkjøp menes her salg av varer til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selger opptrer i næringsvirksomhet

  med salg av varer over internett.

 

  Salgsbetingelsene gjelder så fremt ikke annet følger av annen skriftlig avtale mellom partene. De går under enhver omstendighet foran kjøpers generelle

  innkjøpsbetingelser.

Kjøper:

  Kjøper er den som foretar bestillingen på vår hjemmeside.

 

  Pris, Tilbud, Avtale og Ordrebekreftelse:

  Priser oppgitt i nettbutikken er inkl. merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøper skal betale, inklusive alle avgifter, og leveringskostnader samt

  spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling

  er foretatt.               

 

  Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når kjøpers bestilling er mottatt av selgeren pr mail og ordrebe­kreftelse foreligger. Avtalen er bindene for begge

  parter.

 

  En part er likevel ikke bundet til avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøpers

  bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

  Betaling:

  Det blir sendt ut giro på bestilte varer, når pengene er kommet inn på vår konto blir varene sendt så snart som mulig til kunden.

 

  Angrerett og avbestilling:

  Kjøperen har angrerett etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er

  noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

  Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt.

  Varen returneres i følge retningslinjer for retur i punkt 6.

 

  Returer:

  Returer skal alltid meldes til Winston VW Veteran AS på mail. Kjøper vil motta opplysninger om returfrakt fra selger på mail/telefon. Kjøper skal ikke under

  noen omstendighet sende varen i retur uten returavtale. Kjøper bærer fraktkostnadene ved retur.

 

  Tekniske opplysninger:

  På noen deler i nettbutikken er det oppført data/info/mål/vekt etc. Dette er skrevet etter beste evne, og etter den informasjonen vi har hatt tilgjengelig,

  men trykkfeil kan selvsagt ALLTID forekomme!

 

  Leveringstid:

  Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måten, på det sted og det tidspunkt som er avtalt med kjøper.

 

  Leveringstiden vil være angitt til en ca dato. Datoen er en ca dato med mindre det er skriftlig avtalt mellom partene at selgeren garanterer levering på den angitte dato.

 

  Selger skal søke å varsle kjøper dersom levering ikke kan finne sted til avtalt ca dato.

 

  Levering:

  Leveringsformer:

  - Postpakke

  - Tollpost hjem på døren

  - Hentes av kjøper på selgers adresse (etter avtale med selger)

 

  Misligholdsbeføyelser ved forsinkelse:

  Kjøper kan ikke gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser ved selgers oversittelse av leveringsfrister eller ca leveringsdato.

 

  Force Majeure:

  Som Force Majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpslovens § 23, både når slike hindringer er generelle, og når de rammer selgeren spesielt.

  Som Force Majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens

  inngåelse av selgers forutsatte transport, arbeidskonflikter og andre forhold som forsinker selgerens levering, herunder forsinket levering fra selgers leverandør,

  og som selgeren ikke kan påvirke.

 

  Kjøperens plikt til å overta salgsgjenstanden:

  Kjøperen plikter å overta salgsgjenstanden på leveringsstedet når den er leverings­klar ved avtalt leveringstid. Plikten til å betale kjøpesummen bortfaller ikke

  selv om kjøper ikke overtar salgsgjenstanden ved levering.

 

  Unnlater kjøper å ta i mot salgsgjenstandene innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan selger heve kjøpet eller kreve erstatning. Det vises

  til kjøpslovens bestemmelser, §§ 72, 73 (1) og 74 til 78.

 

  Undersøkelsesplikt og reklamasjon:

  Reklamasjon på grunn av mangler ved salgsgjenstanden som etter kjøpslovens § 32 skal skje innen rimelig tid, må være kommet frem til selger senest

  fjorten dager etter levering. Uansett hva ditt problem/klage måtte være: ring oss først! Vi kan ofte

  løse problemet der og da.

 

 

  Retten til å avhjelpe mangler:

  Selgeren har rett til å avhjelpe en mangel, jfr. kjøpslovens § 36. Kjøperen kan ikke kreve retting, dersom selgeren ønsker å gjennomføre omlevering,

  eller betale prisavslag. Retten til å påberope en mangel bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert blir forandret eller reparert av andre enn

  selgeren  uten dennes skriftlige samtykke. Selgers kostnader til feilsøking, undersøkelser av salgsgjenstand m.m., dekkes av kjøper, dersom

  undersøkelsene viser at det  forhold det er reklamert over ikke

  er en mangel.

 

  Kjøpers hevingsadgang ved mangler:

  Kjøper kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd og kjøper har gitt selger melding om heving innen rimelig tid,

  jfr. kjøpslovens § 39,  forutsatt at selger ikke har avhjulpet mangelen innen rimelig tid. Ved vurderingen av om

  avhjelp har funnet sted innen rimelig tid, skal det tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til å innhente vedkommende produsents uttalelse om

  hvorvidt det foreligger en mangel, og at selgeren har rett til å overlate til produsenten å utføre.

 

  Erstatning og prisavslag ved mangler:

  Selgerens erstatningsansvar eller plikt til å betale prisavslag, kan ikke under noen omstendighet overstige salgsgjenstandens kjøpesum og selger svarer

  ikke under noen omstendigheter for kjøpers indirekte tap, herunder tapt omsetning m.m.

 

  Ved kjøpers heving skal kjøper tilbakelevere salgsgjenstanden, mens selger tilbakebetaler kjøpesummen. Hvis salgsgjenstanden har vært i bruk,

  skal selger godskrives en leie for de timer gjenstanden har vært brukt. Kjøper kan ikke fremsette krav

  overfor selger ut over det som her er regulert.

 

 

 

 
 
 
 

Vi holder til i Leaveien 105, 4312 Sandnes.

  Organsisasjonsnr: 813107562

 

  Vi har lagervarer, men kan også skaffe deler som ikke er på lager.

 

  Jeg driver selv med restaurering av VW og har irritert meg over at det har vært vanskelig å få tak i

  deler til min VW veteranbil. I tillegg så måtte jeg importere mye av delene fra utlandet, noe som fordyrer

  delene.

  Jeg har hatt VW siden jeg var ung gutt, og har også jobbet som bilmekaniker hos VW i mange år.

  Jeg har derfor lang erfaring med VW, spesielt VW Veteran.

 

  Vi har en avtale med Paruzzi ang salg av deres deler, dermed kan vi nå skaffe VW deler til

  en annen pris enn om en skal importere dem selv.

  Vi har også avtaler med andre firma som leverer deler til VW Veteran, og nyere VW biler.

 

  Ta kontakt på mail ang priser. 

 

  Mail: winston@vwveteran.no